Mẫu giấy giao nộp thông tin, quan trắc khí tượng thủy văn có vai trò quan trọng đối với hoạt động quản lý, sử dụng, cũng như chia sẻ dữ liệu khí tượng thủy văn. Việc các cơ quan thực hiện đúng nghĩa vụ giao nộp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn sẽ góp phần giúp bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn cho cộng đồng, xã hội.

Vai trò của giấy giao nộp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn

Giấy giao nộp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn được sử dụng nhằm ghi chép và xác nhận việc chuyển giao dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn từ tổ chức, cá nhân thực hiện quan trắc (gọi là đơn vị nộp) đến cơ quan thu nhận dữ liệu.

Mẫu giấy giao nộp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn

Mẫu giấy giao nộp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn

Mẫu giấy này đóng vai trò quan trọng trong việc:

 • Quản lý dữ liệu:
  + Giúp cơ quan thu nhận dữ liệu kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của thông tin, dữ liệu được cung cấp.
  + Tạo cơ sở để lưu trữ, quản lý dữ liệu khoa học, thống nhất, hiệu quả.
  + Đảm bảo truy cập và sử dụng dữ liệu cho các mục đích nghiên cứu, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn và phục vụ cộng đồng.
 • Đảm bảo quyền lợi:
  + Xác định rõ trách nhiệm của đơn vị nộp và cơ quan thu nhận dữ liệu trong quá trình chuyển giao.
  + Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với dữ liệu quan trắc.
  + Giúp đơn vị nộp hoàn thành nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn.
 • Tạo cơ sở cho hợp tác:
  + Thúc đẩy chia sẻ dữ liệu giữa các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.
  + Tăng cường hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ khí tượng thủy văn.
  + Nâng cao hiệu quả dự báo, cảnh báo và ứng phó với các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm.

Ngoài ra, mẫu giấy giao nộp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn còn có thể được sử dụng để:

 • Theo dõi quá trình thu thập, truyền dẫn và lưu trữ dữ liệu.
 • Đánh giá chất lượng dữ liệu.
 • Giải quyết các tranh chấp liên quan đến dữ liệu.

Mẫu giấy giao nộp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn

 

GIẤY BIÊN NHẬN GIAO NỘP THÔNG TIN, DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

ĐƠN VỊ

 

 

Số: …/BN-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…, ngày… tháng… năm…

 

BÊN NHẬN:………………………………………………………………………………………………………………………………

– Đại diện:…………………………………………………………………………………………………………………………………

– Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại:…………………………………………………. Fax:…………………………………………………………………….

BÊN GIAO:………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Đại diện:………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại:…………………………………………………. Fax:…………………………………………………………………….

…………………………………………….đã nhận các loại thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn gồm các thông tin, dữ liệu theo thống kê trong bảng sau:

STT Tên thông tin, dữ liệu Loại thông tin, dữ liệu (dạng giấy, dạng số) Đơn vị tính Số lượng Ghi chú
1
2
3

Biên nhận này được làm thành hai (02) bản, mỗi bên giữ một (01) bản./.

Bên giao
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Bên nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Một số lưu ý khi giao nộp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn

 • Mẫu giấy giao nộp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn được ban hành theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Nội dung mẫu giấy bao gồm các thông tin cơ bản về đơn vị nộp, cơ quan thu nhận, dữ liệu được giao nộp và cam kết của các bên liên quan.
 • Đơn vị nộp cần điền đầy đủ, chính xác các thông tin trong mẫu giấy và ký tên xác nhận.
 • Sau khi nhận dữ liệu, cơ quan thu nhận sẽ cấp Giấy xác nhận giao nộp cho đơn vị nộp.

Với những thông tin trên, mong rằng sẽ giúp cho việc giao nộp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn của bạn được diễn ra thuận lợi và nhanh chóng. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về quan trắc khí tượng thủy văn, hãy liên hệ ngay đến HOTLINE 0903 825 125 để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết ngay hôm nay!

>>> Xem thêm: Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn