Thế Giới Kỹ Thuật lựa chọn thiết bị GNSS RTK Trimble

Đất Hợp đã chuyển giao Bộ thiết bị GNSS-RTK mới cho Thế Giới Kỹ Thuật, bộ thiết bị này gồm có: Bộ thu GNSS Trimble R8s, Bộ phát Radio Trimble TDL 450H, Bộ thu thập dữ liệu cầm tay Trimble TDC600, Phần mềm hiện trường Trimble Access và Phần mềm nội nghiệp Trimble Business Center.

Go to Top