HDSD Máy định vị Hi-Target: Tạo Job, Thiết lập Job đo và Kết nối Bluetooth với Hi-Survey Road

Để sử dụng Máy định vị Hi-Target, biết thao tác ba chức năng: Tạo Job, Thiết lập job đo và Kết nối Bluetooth với Hi-Survey Road là rất quan trọng. Với bài viết HDSD Máy định vị Hi-Target với Hi-Survey Road, Đất Hợp sẽ hướng dẫn bạn thao tác để thực hiện ba chức năng này.

Go to Top