Sử dụng chương trình 3D MESH tạo mô hình bề mặt từ dữ liệu XYZ, phương pháp này tương tự như mô hình TIN nhưng biểu diễn chính xác hơn về các hiện trạng bề mặt khảo sát.

Xem ngay: