CÁC GIẢI PHÁP

TRẮC ĐỊA KHÁC

Ngoài các giải pháp về khảo sát địa hình, thu thập và tích hợp GIS, Mobile Mapping, giải pháp quét 3D. Đất Hợp còn cung cấp các giải pháp hiệu quả:

  • Giải pháp cho đường ray (Railways)
  • Giải pháp cho Pháp y (Forensics)