Robo dưới nước ROV, AUV

Thiết bị đo đạc thủy đạc dùng để khảo sát, tìm kiếm mục tiêu dưới mặt nước.