Đo vận tốc âm thanh

Cung cấp máy đo đạc dùng để đo vận tốc âm thanh trong nước hiệu chỉnh cho máy đo sâu hồi âm.