Đo dòng chảy, lưu lượng, sóng, triều

Thiết bị thủy đạc dùng để đo dòng nước trong việc hỗ trợ thăm dò dầu khí.