AIS, Radar, Ecdics

Cung cấp thiết bị thủy đạc, phần mềm đo đạc nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.